Speyer
Forecast Apr 21 2019
sunny 25°C / 77°F BFT: NE 2-3

NE 2-3