Tel Aviv
Forecast Jan 23 2019
various clouds 20°C / 68°F BFT: NE 2

NE 2