Tel Aviv
Forecast Jan 26 2021
various clouds 20°C / 68°F BFT: NE 2

NE 2