Karlsruhe
Forecast Mar 21 2019
sunny 15°C / 59°F BFT: NE 3-4

NE 3-4