Europe - Satellite Image

Mo, 31 Aug, 10:00 BST
Zoom in
Satellite - Romeo - Mo, 31 Aug, 10:00 BST