Asia - Satellite Image

Mo, 22 Dec, 06:00 GMT
Satellite - South China Sea/South - Mo, 22 Dec, 06:00 GMT